حضرت محمد(ص):

« أَلنّاسُ نِیامٌ إِذا ماتُوا انْتَبَهُوا.»:
مردم در خوابند وقتی که بمیرند، بیدار می شوند.

شاد باشید:)