این پرویزِ!

پرویز پسردایی کامبیزِ!

پرویز شخصیت خاصی نبوده و در طول زندگی خود هیچ غلطی نکرده!