کشتی نساز ای نوح، طوفان نخواهد آمد
بر شوره زار دلها باران نخواهد آمد

شاید به شعر تلخم خرده بگیری اما...
جایی که سفره خالیست ایمان نخواهد آمد