این کامبیزِ!

کامبیز احترام بزرگ ترهاشو نگه میداره!

کامبیز پاشو جلو بزرگترش دراز نمیکنه!

کامبیز میدونه احترام به بزرگتر فقط این نیست!

کامبیز آشغال نمی ریزه تو خیابان و باعث نمیشه یه بزرگتر با موی سفید که کارش نظافت کردن شهرِ به خاطر جلد کلوچه نادی اون تو زحمت بیفته!
پی نوشت : اساتید فوتوشاپ با این عکسی که ساختم اسیر خودم کردم!