- کامبیز جان یه دقیقه بیا اینجا!

+ جانم؟

- یه شعر در مدح چهره همایونی ما بگو!


+ بله بله ؛ 

                نــگــاهــم بـا نــگــاهت کــرد بــرخــورد! ...- به به!


+ ... نــمــیــدانم چــرا حــالــم بـهــم خــورد!- تو که نیستی پیشم هرچی می گم به هرکی می گم که با من بمونه میزاره میره از دل من(با صدای مسیح و آرشی ای پی بخونید)
پی نوشت : استکبار ستیزی از صفات بارز کامبیز بود!