این کامبیزه!

کامبیز وسط فارسی حرف زدن ، انگلیسی بلغور نمیکنه!

کامبیز اسم و تاریخ تولد دخترهای محل از حفظ نیست!

کامبیز شلوارهایی که تو نصف النهار مبداشون تا زانو کش آمده نمیپوشه!

کامبیز به خاطر نت شبانه ی رایگان خودشو کور نمیکنه!

کامبیز خودشو همه چی دون نمیدونه!

کامبیز در مورد مسائلی حرف میزنه که وزارت ارشاد و وزارت بهداشت تایید کرده باشند!

کامبیز با ماشین باباش تو خیابان لایی نمیکشه!

کامبیز جلسه اول دانشگاه از خانوم ها جزوه نمیگیره!

کامبیز بعد ازصحبت تلفن تاریخچه تماسش پاک نمیکنه!

کامبیز رشته دانشگاهیش راه و ساختمان نیست!

کامبیز مارک زیرشلواریش! به عموم ملت شریف ایران نشون نمیده!

کامبیز با زیرشلواری آبی و دنپایی انگشتی تو محل رویت نمیشه!

کامبیز ...
پی نوشت : 

رشته ی "راه و ساختمان" : اون بیکارهایی که راه میرن و ساختمان هارو نگاه میکنند یا به عبارتی خیابونهارو متر می کنند!
به نظرتون کامبیز دیگه چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟