امروز عقد خواهرزادهمه:)

از من سنش کمتره داره ازدواج میکنه؛بعد اونوقت من هنوز نیمه گمشده خودمو پیدا نکردم!

اسیر شدیم خدایی!

شاد باشید:)