مولای ما نمونۂ دیگر نداشته است
اعجاز خلقت است و برابر نداشته است

وقت طواف دور حرم فکر میکنم
این خانه بی دلیل ترک بر نداشته است

طوری ز چارچوب در قلعه کنده است
انگار قلعه هیچ زمان در نداشته است

یا غیر لافتی صفتی در خورش نبود
یا جبرئیل واژه بهتر نداشته است

حافظ خبر نداشت جهان وقف مرتضاست
از کیسه ی خلیفه سمرقند داده است!