از آتـش دوزخ نـهـراسم کـه آن شب

ما توبه شکستیم ولی دل نشکستیم