خانواده به حفظ فرهنگ اصیل جدیت خاصی داره!
یعنی به این صورت که وسط ۲۸۴ کلمه فارسی یه دفعه یه تیکه رو زابلی میگن!

مغزم نیم سوز شد از بس switch user کردم!