خود پروفسور سمیعی دو هفته آخر اسفند میپیچوند و دانشگاه نمیرفت

اونوقت یه عده تو گروه عکس یهویی از کلاس میزارن!