شلخته ‌تر از سرباز ها ندیده‌ام 

از جنگ که بر میگردند 

یکی دستش را  

یکی پایش را 

یکی دلش را 

و حواس پرت‌ترین آنها 

خودش را جا میگذارد 

 

👤رضا محبی راد