‏آیت الله حسن زاده آملی:

تا دهان بسته نشود، دل باز نمی شود.

تا "عبدالله" نشوی، "عندالله" نمی شوی!