هر کی تونست ثابت کنه روحانی رییس جمهوره جایزه داره