و من میبوسمت 

ڪہ مـزه روحم عوض شود

وگرنہ...

ما را چہ بہ خلاف شرع...