چرا از دیدن جنازه میترسیم؟

ما که تمام دردها و زخمـهامون از زنده ها بوده!؟