اگه نیمه گمشدمو پیدا کنم اینقدر میزنمش تا بمیره!

معلوم نیست الان کجا واسه خودش یه گوشه لَم داده و گرفته خوابیده و من باید تو این سرما برم سر کار!

آخه نیمه گمشده به این بی بیخیالی؟