شب های هجر را گذراندیم و زنده ایم ...

ما را به سخت جانی خود این گمان نبود ...میخواستم عید بیام ، ولی دیگه مطمئن مطمئن شدم که به وبلاگم معتاد شدم!


کلافه ی کلمات