اگر این طرز نمازست که او میخواند 

 

ترس دارم که نماز همه باطل باشد