اینکه از یه پسردر مورد قد/وزن ش سئوالی بپرسید مثل اینه که از یه خانم در مورد سن وسالش سئوال کنید!