داخل اتوبوس دوستم با یه نفر هم صحبت شد 
ازش پرسید:"داری میری زاهدان؟؟؟"
منکه کلا اشک تو چشمام جمع شد
+به نظر شما اتوبوس که داره میره زاهدان مسافراش کجا میرن آیا؟ 
-شاید دارن برمیگردن!!!


منو  دوستم کیفهامونو گذاشته بودیم و داشتیم حرف میزدیم یارو آمد نشست کلا نابود شد!در مورد نحوه شماره گذاری هیچ حرفی ندارم!