شما اینقدر خوبید هر دعایی می کنید مستجابه:) یعنی در این حد!

نماز صبح حرم امام رضا(ع) بودم و واسه همتون دعا کردم:)


فقط من و دوستم طلبیده شدیم حرم و کسی دیگه باهامون نیست
قرار بود تا ۲شنبه باشیم اینجا ولی احتمالا برنامه عوض بشه و یه بار دیگه بریم حرم و بعد بریم یه شهر دیگه!!!
در هر حالت محتاج دعاییم:)