هستیم بر آن عهد که بستیم.


اگر از دور و نزدیک شنیدین کسی گفت از رای به شیخ پرزیدنت پشیمونه حرفش باور نکنید ، قصد فقط زیرآبی رفتنه و لاغیر!!!