هر مرد شتر دار اویس قرنی نیست
هر شیشه گلرنگ عقیق یمنی نیست


هر سنگ و گلی گوهر نایاب نگردد
هر احمدومحمود رسول مدنی نیست


بر مرده دلان پند مده خویش نیازار
زیرا که ابوجهل مسلمان شدنی نیست


با مرد خدا پنجه میفکن چو نمرود
این جسم خلیل است که آتش زدنی نیست


خشنودنشو دشمن اگر کرد محبت
خندیدن جلاد زشیرین سخنی نیست


جایی که برادر به برادر نکند رحم
بیگانه برای تو برادر شدنی نیست


صدبار اگر دایه به طفل تو دهد شیر
غافل مشو ای دوست که مادر شدنی نیست