از بحثش با یکی میگفت...

یه بحث عریض و طویل که ما از نسل آدم و حوا هستیم یا تغییر شکل میمون ها!

اوشون از دلایل علمی مربوط به مدرک تحصیلی میگفته ایشون هم از آیات و روایات مربوطه!یه سئوال این وسط پیش آمده برای من؛

ما باید حقانیت تمام عقایدمون به بقیه ثابت کنیم؟؟؟

مثلا به نظر من این موضوع اصلا جای بحث نداره!


ما از نسل آدم و حوا ، اوشون هم از نسل میمون چی توز