" خدایا این ایران را بر امریکا ، اسرائیل و سعودی غالب بگردان "این متن بالا ترجمه دعای بعد از پایان عزاداری 1200 زائر پاکستانی کربلا بود که دیشب به عنوان خادم برای پذیرایی از اونها رفته بودیم.
جمله مثل چایی شیرین های که پخش میکردن بود ؛ 
البته دعاهای دیگه ای هم کردن که خب متوجه معنی دقیق اونها نشدم!

سبک عزاداری های خیلی جالبی داشتن ، کاشکی فیلم میگرفتم!