ای مالک ...! 


بدان اگر مهربان باشی ، تو را به داشتن انگیزه‌های پنهان متهم می‌کنند ولی مهربان باش ...!


اگر شریف و درستکار باشی ، فریبت می‌دهند ولی شریف و درستکار باش ...!


نیکی‌های امروز تو را فراموش می‌کنند ، ولی نیکو کار باش ...!


بهترین‌های خودت را ، به دیگران ببخش حتی اگر اندک باشد ...!


در انتها خواهی دید آنچه می‌ماند ، میان تو و خدای توست ...

 نه میان تو و مردم ...!#مولا_علی_(ع)