می خواستم کمی

فقط کمی...

دوستت داشته باشم:)


از دستم در رفت

عاشقت شدم ...