اینجا اگر نوکر شوی در عرش سلطان میشوی

زانو بزن در محضرش سلطان میدان میشوی