اگر مستضعفی دیدی ،

                         ولی از نان امروزت


 به او چیزی نبخشیدی ،

      به انسان بودنت شک کن!

                اگر چادر به سر داری ،

                           ولی از زیر آن چادر


 به یک دیوانه خندیدی

     به انسان بودنت شک کن!


               اگر قاری قرآنی ،

                        ولی در درکِ آیاتش اگر دچارِ شک و تردیدی ،

   به انسان بودنت شک کن!                 اگر گفتی خدا ترسی ،

                          ولی از ترس اموالت


 تمام شب نخوابیدی ،

   به انسان بودنت شک کن!


                    اگر هر ساله در حجّی ،

                              ولی از حال همنوعت


 سوالی هم نپرسیدی ،

     به انسان بودنت شک کن!


                         اگر مرگِ کسی دیدی ،

                                ولی قدرِ سَری سوزن 


ز جای خود نجنبیدی ،

به انسان بودنت شک کن .


 @poetic_life