نی که حکایت کند از نای توست
رساله ی عشق به فتوای توست

در این رساله نکته ای بارز است

عاشق اگر سر شکندجایز است


پ.ن: گزیده مداحی