قاضی خداست...

شخصی در کاباره میمیرد و

شخصے دیگر در مسجد!


شاید اولی

 برای نصیحت داخل رفته بود

و

دومی برای دزدیدن کفشها

پس انسانها را 

به میل خود قضاوت نکنیم....