میگن اون دنیا یه فرشته هست به اسم "کامنتاییل"
کارش اینه کامنتهای خصوصی مزاحمت هارو بلند بلند میخونه!
بارالها!
کامنت های مارا برماببخش