از پشت تریبون دلم عشق چنین گفت:

معشوق تو زیباست، قشنگ است، ملیح است!اعضای وجودم همه فریاد کشیدند:

احسنت! صحیح است، صحیح است، صحیح است!!ملک الشعرای بهار


پ.ن: سرقتی از کنجک