قرار بود روحانی رای بیاره و برجام برقرار بشه تا کشور گلستان بشه...
ولی حیف #رئیسی رای آورد و مانع شد!