ای که مسجد میروی بهر سجود


سر بجنبد دل نجنبد این چه سود؟