چرا زنتو به قتل رسوندی؟


- آقای قاضی تا هندوانه باز میکردیم با قاشق وسطشو میخورد!
برای کالبدشکافی و ریشه یابی علت این ماجرا بخوانید  موانع ازدواج جوانان از آقای سر به هوا