گویند اگر می بخوری عرش بلرزد

عرشی که به یک جام بلرزد به چه ارزد

در خانه ما زیرزمینی است که در آن

یک خم بخوری خشتی از آن نیز نلرزد

«خیام»