یکی از فامیل های دامادمونه...

قرار بود امشب عقدش باشه...

داریم میریم واسه ی تشییع جنازه اش...