جنگ اگر هست همه #عشق_شهادت داریم

ما به دنیای پر از حادثه عادت داریم


سالیانیست که اسپند در آتش هستیم

ما همانیم که رندان بلاکش هستیم


عشق آموخت ره کرببلا پرواز است

یادمان داد در باغ شهادت باز است


یادمان داد که این راه جگر می خواهد

سفر کرببلا مرد خطر می خواهد


"مثل ققنوس ز ما بار شرر خواهد خواست"

بنویسید که این طایفه برخواهد خواست


عجبی نیست که در حادثه ها تنهاییم

غیر از این است که ما بچه ی عاشوراییم؟


غارت و آتش و تحریم که ارثیه ی ماست

چند قرن است که همدرد غم زهراییم