ایران یه تاریخ پر افتخار داره
یه عظمت خاص...
بعضی وقتا که توی صفحات  و کتابها جستجو میکنم به یک اتفاقاتی برخورد میکنم که احساس غرور میکنم...
یه  غرور قشنگ ...توی ایام جنگ
روزهایی که دشمن به خرمشهر رسید برای اینکه رزمندهای ایرانی تحقیر کنه جسد برهنه یک دختر خرمشهری به تیرک بلندی میبندن و اون طرف کارون مقابل چشم ایرانی ها قرار میدهند

میدونید بعدش چی میشه؟

رگ غیرت بچه ها به جوش میاد و سه تا از تکاورهای ارتش شهید میشن تا اون دختر بیارند پایین و با احترام دفن کنندکوچه به کوچه جنگیدیم :)

http://basijpress.ir/images/upfiles/20131026/13.jpg