خروار غمت به قدر مشتم کافیست

یک خنده ی تو به قصد کشتم کافیست


بعد از تو غلط بکنم که عاشق بشوم

چشم تو برای هفت پشتم کافیست