چشم اگر این است 

و ابرو این

و ناز و عشوه این!

الوداع ای صبر و تقوا ...

الوداع ای عقل و دین ...