قرار بود دوشنبه این هفته که گذشت امتحان میان ترم بدیم

استاد گفت 18 اردیبهشت امتحان می گیرم که تا اون موقع خوب بخونید نمره کامل بگیرید (درس تخصصیه)

یکی از دخترای کلاس گفت:

نههه استـــــــــــااااااد  مـــــــااااااا اون هفته امتحاااااااان داریم....   (یه همچین لحنی!)


استاد هم بهش برخورد گفت همین دوشنبه که داره میاد می گیرم

یعنی تنها دلیلی که باعث شده اون دختره زنده بمونه اینه که کلاس صندلی هاش بهم متصل بود وگرنه من وجمعی از دوسان تصمیم گرفتیم صندلی های خودمون پرت کنیم سمتش....


الان من تا دوشنبه چطور 7 فصل یاد بگیرم واسه یه امتحان تشریحی فرمولی؟

جا داره مسئولین رسیدگی کنند